Algemene voorwaarden

Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten, hanteert HOSpeed de onderstaande voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden maken altijd deel uit van de offerte(s).

1. Algemeen

1.a:
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor Management en Consultancy activiteiten tussen HOSpeed en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

1.b:
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, om welke reden dan ook, onverbindend blijkt te zijn, onverbindend wordt verklaard of daarvan wordt afgeweken, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht

2. Grondslagen en offertes

2.a:
Offertes van HOSpeed zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat alle ten aanzien van de opdracht essentiële informatie verstrekt, heeft verstrekt en zal verstrekken.

2.b:
HOSpeed zal de te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een "inspanningsverplichting".

3. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die HOSpeed nodig heeft.
Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van HOSpeed betrokken (zullen) zijn.
Als HOSpeed daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie HOSpeed kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluitingen en desgewenst een fax- en/of datanetaansluitingen.

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door HOSpeed geschiedt uitsluitend in onderling overleg en na een schriftelijk akkoord.

5. Personeel

5.1 Adviesteam

5.1.a
HOSpeed verricht de werkzaamheden op basis van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 e.v.BW. Ter uitvoering van de opdracht wordt een adviesteam ingezet, waarvan de samenstelling door HOSpeed wordt bepaald.

5.1.b
HOSpeed kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.

5.1.c
Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met HOSpeed plaatsvinden na een schriftelijk akkoord.

5.2 Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

Geen van de partijen zal tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

6. Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die HOSpeed noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

7. Betalingsvoorwaarden

7.a:
Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden 2-wekelijks bij (voorschot-) declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum.

7.b:
Indien opdrachtgever een declaratie betwist, dient opdrachtgever binnen 14 dagen na de declaratiedatum, schriftelijk bezwaar aan te tekenen. Na genoemde termijn worden de factuur en de werkzaamheden waarop deze betrekking heeft geacht te zijn geaccepteerd.

7.c:
Voorts wordt na de vervaldag de wettelijk rente na die vervaldag, de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

7.d:
Indien betaling achterwege blijft, kan HOSpeed met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

7.e:
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze te kort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, dan zal HOSpeed de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, ook dan zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

9. Duur en afsluiting van de opdracht

9.a:
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die HOSpeed verkrijgt en de inspanning van de opdrachtgever. HOSpeed kan dan ook niet garanderen hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

9.b:
In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever HOSpeed hierover te berichten.

9.c:
Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Paulatim, dan zal daaraan medewerking worden verleend.

9.d:
De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

10.a:
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

10.b:
Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft HOSpeed vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

10.c:
HOSpeed mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan de invloed van HOSpeed onttrekken.

10.d:
HOSpeed behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld.
Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

10.e:
Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

11. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in advies of onderzoekresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Paulatim. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Paulatim. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

12. Vertrouwelijkheid

HOSpeed is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. HOSpeed zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van HOSpeed aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Paulatim, de werkwijze en dergelijke, dan wel de rapportage van HOSpeed ter beschikking stellen.

13. Aansprakelijkheid

13.a:
HOSpeed is uitsluitend aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het in ernstige mate niet in acht nemen door HOSpeed van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

13.b:
De aansprakelijkheid voor schade is in ieder geval door de tekortkomingen beperkt tot het bedrag van het honorarium dat HOSpeed voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

13.c:
Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

13.d:
Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen twee maanden te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

13.e:
Opdrachtgever vrijwaart HOSpeed voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen de werknemers van opdrachtgever) verband houdende met de werkzaamheden, behoudens in die gevallen waarin HOSpeed jegens Opdrachtgever aansprakelijk is.

13.f:
HOSpeed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van gebreken van aan HOSpeed toegeleverde zaken, die door HOSpeed aan Opdrachtgever zijn door geleverd.

14. Nederlands recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de rechtbank te Den Haag is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

November 2018

HOSpeed

Interieurarchitect
Oosterhof. A
Karveel 48-51
8242 VL Lelystad
06-25022761

Ingeschreven bij de KvK onder nummer 70496595
Algemene voorwaarden gedeponeerd bij www.voorwaarden.net.